മിഥുനം-ഭാഗ്യരത്നം
മിഥുന രാശിക്കാര്‍ മാണിക്യമോ അക്കിക്കല്ലോ ധരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യകരം. പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ള നേരങ്ങളില്‍ മോതിരവിരലില്‍ ഇവ ധരിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ ഫലം ചെയ്യും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍