മിഥുനം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
അഞ്ചും അഞ്ചിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങളുമാണ് മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകള്‍.

രാശി സവിശേഷതകള്‍