മിഥുനം-ഭവനം-കുടുംബം
മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ഭവനാന്തരീക്ഷം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല. പങ്കാളിയില്‍ നിന്ന് തിക്താ‍നുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാനും വിവാഹമോചനം വരെ ഉണ്ടാവാനു സാധ്യതയുണ്ട്. മക്കളിലൂടെ കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനം ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ബിസിനസില്‍ കനത്ത നഷ്ടം സംഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ഒരളവ് വരെ ബാധിക്കാം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍