മിഥുനം-ഭാഗ്യനിറം
മിഥുനരാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനിറം കറുപ്പാണ്. കറുത്ത നിറമുള്ള പേനയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ കരുതുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍