ജേണലിസ്റ്റ് ബ്രാഡ് സ്റ്റോണിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആമസോൺ ഉടമ ജെഫ് ബെസോസ് തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്ത