വാരഫലം


മേടം
സാഹിത്യകാരന്മാര്‍ക്ക്‌ അംഗീകാരം. ഉദ്യോഗത്തില്‍ അംഗീകാരം. അപ്രതീക്ഷിത മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. മനോദുഃഖങ്ങള്‍ മാറും. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്‌ അപവാദം. വാഹനം, ഗൃഹം എന്നിവ ലഭിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി കലഹിക്കും.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

ഇടവം
ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിലെ തടസ്സംമാറും. ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. അപമാന സാധ്യത. അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വാതരോഗികള്‍ക്ക്‌ രോഗശാന്തി. വിദേശ യാത്രയില്‍ പ്രതിസന്‌ധിയുണ്ടാകും. വിവാഹം ഉറപ്പിക്കും. പ്രേമബന്‌ധം ദൃഢമാകും.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

മിഥുനം
സാമ്പത്തിക ഉയര്‍ച്ച. കടബാധ്യതകള്‍ മാറും. നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ ലഭിക്കും. പുരസ്കാരലബ്‌ധി. സാഹിത്യരംഗത്ത്‌ വിവാദം. പരീക്ഷയിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും പ്രതിസന്‌ധി. വാഹനയോഗം. പ്രേമബന്‌ധം ശക്തമാകും.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

കര്‍ക്കടകം
സഹോദരതുല്യരില്‍നിന്ന്‌ നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകും. ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള കേസുകളില്‍ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകും. കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി. വിവാഹതടസ്സം. വാഹന ലാഭം. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

ചിങ്ങം
ദുഃഖങ്ങള്‍ ശമിക്കും. തൊഴിലില്‍ കൂടുതല്‍ അംഗീകാരം. വിദേശയാത്രയിലെ തടസ്സംമാറും. സഹോദരസ്ഥാനീയര്‍ സഹായിക്കും. രാഷ്‌ട്രീയരംഗത്ത്‌ ശോഭിക്കും. നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്ന്‌ സാമ്പത്തികസഹായം.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

കന്നി
വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി കലഹിക്കും. ഔദ്യോഗികജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സുഖവും സന്തോഷവും. വാതരോഗികള്‍ക്ക്‌ രോഗം വര്‍ദ്ധിക്കും. വിവാദം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യകലഹം വര്‍ദ്ധിക്കും.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

തുലാം
വിവാഹ വിഷയങ്ങളില്‍ യുക്തിപൂര്‍വ്വമായി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ഭൂമി നഷ്‌ടപ്പെടും. കേസുകള്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രതിസന്‌ധി. വിവാദം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാസംബന്‌ധമായി തടസ്സം വര്‍ദ്ധിക്കും.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

വൃശ്ചികം
ദാമ്പത്യജീവിതം ഭദ്രം. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കലഹം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിലെ തടസ്സംമാറും. ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. പരീക്ഷകളില്‍ നേട്ടം. രോഗങ്ങള്‍ കുറയും. സന്താനങ്ങള്‍ നിമിത്തം സന്തോഷം.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

ധനു
ഉദ്യോഗത്തില്‍ അംഗീകാരം. അപ്രതീക്ഷിത മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. മനോദുഃഖങ്ങള്‍ മാറും. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്‌ അപവാദം. വാഹനം, ഗൃഹം എന്നിവ ലഭിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി കലഹിക്കും. വാഹനവുമായി ബന്‌ധപ്പെട്ട്‌ നഷ്‌ടം.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

മകരം
ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. അപമാനസാധ്യത. അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വാതരോഗികള്‍ക്ക്‌ രോഗശാന്തി. വിദേശയാത്രയില്‍ പ്രതിസന്‌ധിയുണ്ടാകും. വിവാഹം ഉറപ്പിക്കും. പ്രേമബന്‌ധം ദൃഢമാകും. ആത്‌മീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അംഗീകാരം.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

കുംഭം
ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിലെ തടസ്സംമാറും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക്‌ യോഗം. നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ ലഭിക്കും. സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപവാദം പ്രചരിക്കും. സാമ്പത്തികനഷ്‌ടം ഉണ്ടാകും. വാതരോഗികള്‍ക്ക്‌ കൂടുതല്‍ ദോഷകരം.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ

മീനം
സേവനരംഗത്ത്‌ ശോഭിക്കും. ആതുരശുശ്രൂഷാരംഗത്ത്‌ അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്‍വഴി കൂടുതല്‍ ഉന്നതി ലഭ്യമാകും. ആത്‌മീയമേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അപമാനസാധ്യത. കേസുകളില്‍ പ്രതികൂലാവസ്ഥയ്ക്ക്‌ യോഗം.
രാശി പ്രവചനങ്ങൾ