മിഥുനം-ഭാഗ്യദിനം
മിഥുന രാശിയിലുള്ളവര്‍ ചൊവ്വാ, വെള്ളി ദിവസങ്ങള്‍ ദോഷദിനങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റ് ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് ശുഭകരമാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍