മകരം-ഭാഗ്യരത്നം
മകര രാശിയിലുള്ളവര്‍ സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി എന്നീ ലോഹങ്ങള്‍ ഒഴികെ മറ്റ് ലോഹങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നത് ദോഷകരമായിരിക്കും. പവിഴമാണ് ഇവിടുടെ ലക്കിസ്റ്റോണ്‍.

രാശി സവിശേഷതകള്‍