മകരം-ഭാഗ്യദിനം
മകര രാശിയിലുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യദിനങ്ങള്‍ ബുധനും ഞായറുമാണ്. മറ്റ് ദിവസങ്ങള്‍ ദോഷകരമല്ലെങ്കിലും ഭാഗ്യകരമാവില്ല.

രാശി സവിശേഷതകള്‍