മകരം-വിനോദങ്ങള്‍
പ്രയോഗികബുദ്ധിയുള്ള മകര രാശിയിലുള്ളവര്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു വിനോദത്തില്‍ വളരെ ചുരുക്കമായി ഏര്‍പ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. എങ്കിലും ധനലബ്ദിയുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാവും ഇവര്‍ക്ക് താല്‍പ്പര്യമുണ്ടാവുക.

രാശി സവിശേഷതകള്‍