മകരം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
നാല്, നാലിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍, ഒന്ന്, ഒന്നിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍ എന്നിവ മകര രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകളാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍