മകരം-ഭാഗ്യനിറം
കറുപ്പ്, നീല എന്നിവയാണ് മകര രാശിയിലുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യനിറങ്ങള്‍. കറുത്ത വസ്ത്രവും നീല വസ്ത്രവും ഗുണം ചെയ്യും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍