വൃശ്ചികം-ഭാഗ്യരത്നം
വൃശ്ചിക രാശിക്കാര്‍ മാണിക്യം ധരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യകരം. സ്വര്‍ണ്ണത്തിലാണ് ഇത് പതിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍