വൃശ്ചികം-ഭാഗ്യനിറം
ചുവപ്പും വെള്ളയുമാണ് വൃശ്ചിക രാശിയിലുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യനിറങ്ങള്‍. ചുവന്ന പൂവോ പേനയോ ഇവര്‍ക്ക് ഭാഗ്യകരമാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍