വൃശ്ചികം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
ഒന്‍പതും ഒന്‍പതിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങളും, ആറ്, എട്ട്, എട്ടിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങളും വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകളാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍