വൃശ്ചികം-ഭാഗ്യദിനം
വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യദിനം വ്യാഴമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കര്‍മ്മളും വിജയത്തില്‍ അവസാനിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച ശുഭകരമല്ല.

രാശി സവിശേഷതകള്‍