തുലാം-ദാമ്പത്യജീവിതം
തുലാം രാശിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പങ്കാളിയെ തന്നെ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യം ശോഭനമായിരിക്കുമെങ്കിലും അസൂയാലുക്കള്‍ മൂലം ചില തകരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അതിനാല്‍ അന്യരില്‍ നിന്നും രക്തബന്ധത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നും മുഖസ്തുതിക്കാരില്‍ നിന്നും അകന്ന് നില്‍ക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. മക്കളെ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രിക്കാല്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ അസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാനിടയുണ്ട്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍