തുലാം-ഭാഗ്യനിറം
വെള്ള, ഇളം നീല എന്നിവയാണ് തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനിറങ്ങള്‍. വെള്ളവസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നതും വെള്ള തൂവാല കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും ഭാഗ്യകരം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍