തുലാം-സാമ്പത്തിക നില
തുലാം രാശിയിലുള്ളവര്‍ പൊതുവേ ധനകാര്യത്തില്‍ ശരാശരി നിലക്കാരായിരിക്കും. അമിത ചിലവുകളോ ക്ലേശങ്ങളോ ഇവര്‍ക്കുണ്ടാവില്ല. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കുറവാണെങ്കിലും മറ്റുതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍