തുലാം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
ആറ്, മൂന്ന്, നാല്, എട്ട്, എട്ടിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകള്‍.

രാശി സവിശേഷതകള്‍