തുലാം-വിദ്യാഭ്യാസം
തുലാം രാശിയിലുള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിന് അധിക ആയുസ് ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയില്ല. എങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതം ഒരു വിജയം തന്നെയായിരിക്കും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍