തുലാം-ഭാഗ്യദിനം
തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യകരമായ ദിവസങ്ങള്‍ ശനി‍, ബുധന്‍ എന്നിവയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതും പണമിടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നതും ഭാഗ്യകരം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍