ചിങ്ങം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
ഒന്ന്, മൂന്ന്, മൂന്നിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ചിങ്ങ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകള്‍ ‍.

രാശി സവിശേഷതകള്‍