ചിങ്ങം-വിദ്യാഭ്യാസം
വായനയെയും പുസ്തകങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ചിങ്ങരാശിയിലുള്ളവര്‍ അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ അഗ്രഗണ്യയായിരിക്കും. ഭാഷ പഠനമാവും ഇവര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല.

രാശി സവിശേഷതകള്‍