ചിങ്ങം-ഭാഗ്യദിനം
ചിങ്ങ രാശിക്കാര്‍ ഞായര്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങള്‍ ദോഷദിനങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റ് ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് ശുഭകരമാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍