മേടം-വ്യക്തിത്വം
ഊര്‍ജ്ജസ്വികളുമായിരിക്കും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും നിസാര കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പോലും അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും ഈ രാശിയിലുള്ളവര്‍.

രാശി സവിശേഷതകള്‍