മേടം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
ഒന്‍പതും ഒന്‍പതിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങളുമാണ് മേട രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകള്‍.

രാശി സവിശേഷതകള്‍