മേടം-ബിസിനസ്
മേട രാശിയിലുള്ളവര്‍ ആഢംബരതല്‍പ്പരരും പ്രയോഗിക ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരിക്കും. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളില്‍ അവരെ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നവരും ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഇവര്‍ ഉയരങ്ങളിലെത്തും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍