മേടം-വിദ്യാഭ്യാസം
പൊതുവെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരായിരിക്കും മേട രാശിയിലുള്ളവര്‍. ആരോഗ്യം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, കണക്ക് എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് മികച്ച പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍