മേടം-ഭാഗ്യരത്നം
മേട രാശിക്കാരുടെ ലക്കിസ്റ്റോണ്‍ വജ്രമാണ്. സ്ഥിരമായി വജ്രമോതിരം അണിയുന്നതും വജ്രം പതിപ്പിച്ച മാല അണിയുന്നതും ഭാഗ്യം വരുത്തും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍