മേടം-സ്നേഹബന്ധം
മേട രാശിയിലുള്ളവര്‍ പൊതുവേ സ്നേഹ സമ്പന്നരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങല്‍ മനസിലാക്കുന്നതിനും അവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍ക്കുന്നതിനും ഇവര്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം ശ്രമിക്കും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ മറന്നാണെങ്കിലും ഇവര്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചേക്കാം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍