മേടം-ഭാഗ്യനിറം
മേട രാശിയിലുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യനിറങ്ങള്‍ ചുവപ്പും വെള്ളയുമാണ്. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള തൂവാല കൈയ്യില്‍ കരുതുന്നത് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍