ഇടവം-ബലഹീനത
സ്വാര്‍ത്ഥതയാണ് ഇടവരാശിക്കാരുടെ പ്രധാന ബലഹീനത. സ്വാര്‍ത്ഥത മൂലം ബന്ധങ്ങള്‍ ശിഥിലമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അമിത ആഢംബരപ്രിയം, കാര്‍ക്കശ്യസ്വഭാവം എന്നിവയും ഇവരുടെ ദൌര്‍ബല്യമാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍