ഇടവം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
ആറ്, ആറിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിവ ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകളാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍