ഇടവം-സൌഹൃദം
സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാന്‍ ഇടവ രാശിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും ഇവര്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സഹായമായിരിക്കും. ആര്‍ക്കും എപ്പോഴും ഇവരുടെ പക്കല്‍ സഹായാഭ്യാര്‍ത്ഥനയുമായി ചെല്ലാനാവും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍