ഇടവം-ദാമ്പത്യജീവിതം
ഇടവ രാശിക്കാരുടെ കുടുംബജീവിതം സമാധാനപരവും മാതൃകാപരവും ആയിരിക്കും. മക്കളെക്കൊണ്ട് ഇവര്‍ക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുമെങ്കിലും മക്കളുടെ ഭാവിജീവിതം സംബന്ധിച്ച് ദുഃഖങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. ദാ‍മ്പത്യം മൂലവും പങ്കാളി മൂലവും നിരവധി നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ യോഗമുണ്ട്. സ്വാര്‍ത്ഥത ബന്ധങ്ങളില്‍ താല്‍ക്കാലിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും പൊതുവേ വിവാഹജീവിതത്തില്‍ മറ്റ് ബുദ്ധിമുണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടാവില്ല.

രാശി സവിശേഷതകള്‍