ഇടവം-വിനോദങ്ങള്‍
സാഹിത്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കാനാവും ഇടവ രാശിയിലുള്ളവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക. എഴുത്തും വായനയും സാഹിത്യചര്‍ച്ചകളും സമ്മേളനങ്ങളുമായി ഇവര്‍ ദിവസങ്ങളോളം ചിലവഴിച്ചെന്ന് വരാം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍