ഇടവം-ഭവനം-കുടുംബം
ഇടവ രാശിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അസഹനീയമായിരിക്കുമെങ്കിലും ദാമ്പത്യജീവിതം സമാധാനപരവും മാതൃകാപരവും ആയിരിക്കും. രോഗം, അപകടങ്ങള്‍ എന്നിവ മൂലം ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിന് നേരിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളി മൂലവും മക്കള്‍ മൂലവും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ യോഗം. സ്വത്ത് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സമാധാനപൂര്‍വ്വം തീര്‍ക്കുക.

രാശി സവിശേഷതകള്‍