ഇടവം-ബിസിനസ്
ഇടവ രാശിയിലുള്ളവര്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സഹകരിച്ചുപോകുമെങ്കിലുംഅങ്ങേയറ്റത്തെ ശീഘ്രകോപിയായിരിക്കും. കുറുക്കുവഴികളിലൂടെയും സൂത്രങ്ങളിലൂടെയുമാവും ഇവര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുക. അതിനാല്‍ തന്നെ ശാശ്വതമായ ഒരു നിലനില്‍പ്പ് ഇവര്‍ക്ക് ഒരു മേഖലയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

രാശി സവിശേഷതകള്‍