ഇടവം-ഭാഗ്യരത്നം
ഇടവ രാശിക്കാര്‍ മരതകമോ ഇന്ദ്രനീലമോ ധരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യകരം. സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ ഇവ പതിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. തിങ്കളാഴ്ചകളിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും ധരിക്കേണ്ടത്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍