ഇടവം-വിദ്യാഭ്യാസം
ഇടവ രാശിയിലുള്ളവര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തിളങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. അപാര ഓര്‍മ്മ ശക്തിയും, ഗ്രഹണശക്തിയും ഉള്ള ഇവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യാനാവും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍