കുംഭം-ദാമ്പത്യജീവിതം
കുംഭരാശിയിലുള്ളവരുടെ വിവാഹം അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ മൂന്നാമതൊരാളോട് അഭിപ്രായം ആരായുന്നത് ഭാവിയില്‍ ഗുണം ചെയ്യും. സുഹൃത്ബന്ധം ദാമ്പത്യത്തിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പങ്കാളിക്ക് സംശയമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും കൂട്ടുകെട്ടുകളെയും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നതാവും ഉചിതം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍