കുംഭം-വിനോദങ്ങള്‍
കുംഭ രാശിക്കാരുടെ പ്രധാന വിനോദം സംഗീതമായിരിക്കും. വായന, നൃത്തം എന്നിവയിലും ഇവര്‍ക്ക് താല്‍പ്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍