കുംഭം-സാമ്പത്തിക നില
കുംഭ രാശിയിലുള്ളവര്‍ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം സാമ്പത്തികനില ഭദ്രമാക്കിയവരായിരിക്കും. സമ്പത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇവര്‍ക്കുണ്ടാവില്ല. എന്നാല്‍ അല്‍പ്പം പിശുക്കും ഇവര്‍ കാണിക്കും. ബിസിനസില്‍ ഇവര് ലാഭം കൊയ്യും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍