കുംഭം-ഭാഗ്യസംഖ്യ
നാല്, നാലിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍, എട്ട്, എട്ടിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങള്‍ എന്നിവ കുംഭ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകളാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍