കുംഭം-ഭാഗ്യനിറം
കറുപ്പ്, നീല, മജന്ത, പച്ച എന്നിവയാണ് കുംഭരാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനിറങ്ങള്‍ .ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രമോ വസ്തുക്കളോ ധരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍