കുംഭം-ആരോഗ്യം
കുംഭരാശിയിലുള്ളവരുടെ ശാരീരിക ഘടന കൊണ്ടു തന്നെ എളുപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും. കാഴ്ചയില്‍ ഭീകരനെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന പ്രകൃതമായിരിക്കും ഇവരുടേത്. രോഗങ്ങള്‍ ശരാശരി ഇവര്‍ക്ക് കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങള്‍ ഇവരില്‍ കണ്ടേക്കാം. ഏത് സാഹചര്യവുമായും ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍