കാര്യം നിസ്സാരം

അന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ജോര്‍ദാനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.