ആരാധനാലയങ്ങള്‍

ശബരിമല: നിറപുത്തരി 22 ന്

ഞായര്‍, 5 ജൂലൈ 2015