ധനു-ഭാഗ്യരത്നം
ധനു രാശിയിലുള്ളവര്‍ വെള്ളിയില്‍ പതിച്ച രത്നമോ സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ പതിച്ച വജ്രമോ ധരിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. വലതുകയ്യിലെ മോതിരവിരലില്‍ ധരിക്കാം.

രാശി സവിശേഷതകള്‍